Statut klubu

Statut Ludowego Klubu Sportowego w Masłowicach

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, charakter prawny

 

§ 1

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę  Ludowy Klub Sportowy w Masłowicach i zwany jest                 w dalszej części statutu „Klubem”.

2.      Klub może używać skróconej nazwy: LKS Masłowice.

3.      Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

1.        Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Wieluń oraz województwo łódzkie.

2.        Dla realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3.        Siedzibą Klubu jest budynek klubowy znajdujący się na boisku sportowym w Masłowicach ul. Sportowa

§ 3

1.    Klub nie prowadzi działalności gospodarczej, posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wieluńskiego.

2.    Klub ma prawo posiadania, nabycia i dzierżawienia ruchomości i nieruchomości oraz zawierania wszelkich umów.

 

§ 4

1.      Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

1.      Klub może posiadać i używać własnych pieczęci, godła, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

1.        Barwy Klubu to: biało – czerwono – czarne.

 

§ 7

1.        Klub może być członkiem regionalnych i ogólnokrajowych związków sportowych.

 

Rozdział II

Cel i środki działania

 

§ 8

1.      Podstawowym celem działania Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie pracy wychowawczej poprzez umożliwienie wszystkim chętnym z terenu Masłowic oraz okolicznych, przyległych miejscowości uprawiania sportu, w tym przede wszystkim piłki nożnej, na boiskach i obiektach sportowych użytkowanych przez Klub. Działalność Klubu winna przyczyniać się do integracji lokalnej społeczności. Cele statutowe Klubu mieszczą się w całości w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 pkt 1 ust. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.      Celem Klubu jest również:

a)    rozwijanie różnych form kultury fizycznej,

b)   kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w środowisku dzieci,                                                                                                                                                                                młodzieży i dorosłych,  jak również tworzenie dogodnych warunków w tym zakresie,

c)    integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich na terenie swego działania,

d)   prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej,  w dziedzinie rekreacji                         i rehabilitacji ruchowej,

e)    tworzenie nowych miejsc sportowych, rekreacyjnych,

f)    działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

 

§ 9

1.      Klub realizuje swoje cele również poprzez:

a)        urządzanie i organizowanie imprez, zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportu,

b)        amatorskie uprawianie różnych dyscyplin sportowych,

c)         branie udziału w organizowanych przez organy nadrzędne rozgrywkach sportowych,

d)        współdziałanie z organami nadrzędnymi, innymi Klubami o podobnym profilu działalności,

e)         organizowanie imprez sportowych, festynów rekreacyjnych, odczytów i dyskusji na temat sportu i wychowania fizycznego,

f)         fizycznego kultywowania tradycji LKS Masłowice,

g)        współpracę z pokrewnymi Klubami krajowymi i zagranicznymi,

h)        zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbanie o ich rozbudowę, modernizację, remonty i konserwację.

i)          podtrzymywanie i rozwijanie życia towarzyskiego klubu poprzez posiadanie własnego lokalu, organizowanie zabaw, koncertów, wycieczek itp.

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

Podstawy organizacyjne i charakter działalności sportowej

 

§10

1. Klub poprzez przynależność do Polskich Związków Sportowych poddaje się tym samym ich regulaminom i statutom, jak również obowiązkom, wypływających z przynależności do odnośnych Międzynarodowych Federacji Sportowych.

 

§11

1.    Klub jest ogniwem Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych

 

Rozdział IV

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

§ 12

1.    Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.    Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu

 

§13

1.    Członkowie Klubu dzielą się na:

a.           członków zawodników;

b.           członków zwyczajnych;

c.           członków wspierających;

d.          członków honorowych

 

§14

1.             Zarząd ma prawo odrzucenia wniosku o przyjęcie, bez konieczności podania motywu odmowy.

2.             Osoba niepełnoletnia może zostać członkiem Klubu jedynie po otrzymaniu zgody prawnego opiekuna na przyjęcie do Klubu.

§ 15

1.    Członkami zawodnikami Klubu są osoby, które złożą pisemną deklarację oraz uiszczać będą składkę członkowską obowiązującą w danym roku kalendarzowym. Osoby małoletnie muszą posiadać zgodę ich przedstawicieli ustawowych.

2.    Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być osoby pełnoletnie, które złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu.

3.    Członkami wspierającymi Klubu mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd oraz zadeklarują pomoc materialną lub finansową dla klubu.

4.    Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które wniosły wybitny wkład                 w rozwój idei Klubu lub inny szczególny sposób wniosły zasługi dla Klubu.

 

§16

1.    Członek zwyczajny Klubu może występować w barwach innego Klubu jedynie za zezwoleniem Zarządu Klubu. Wyrażenie zgody przez Zarząd może nastąpić jedynie wtedy gdy Klub odpowiedniej sekcji nie prowadzi.

 

§ 17

1.    Wszyscy członkowie Klubu obowiązani są:

a)      troszczyć się o dobro i rozwój Klubu;

b)      dbać o sprzęt i urządzenia Klubu

c)      brać czynny udział w działalności Klubu;

d)     przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu;

2.    Do obowiązków członków zawodników Klubu należy regularne opłacanie składek członkowskich i godne reprezentowanie barw Klubu.

3.    Członkowie wspierający są zobowiązani spełniać zadeklarowane świadczenia na rzecz Klubu.

4.    Zarząd może dla wszystkich członków w wyjątkowych wypadkach na wniosek zainteresowanego, obniżyć składkę lub zawiesić jej płatność.

 

 

§18

1.    Zawodnicy członkowie Klubu zobowiązani są poddać się badaniu lekarskiemu najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, a wyniki dostarczyć każdorazowo Zarządowi.

2.    Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków,                na wniosek Zarządu.

 

§19

1.    Członkowie zawodnicy Klubu mają prawo uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych w ramach zadań statutowych Klubu, które są do nich adresowane.

2.    Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Klubu
z biernym i czynnym prawem wyborczym.

3.    Członkowie wspierający Klubu mają prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym.

4.    Wszyscy członkowie Klubu mają prawo do:

a)      wyboru i wybieralności władz Klubu, brania czynnego udziału w Walnym Zebraniu;

b)      brania czynnego udziału w życiu towarzyskim, sportowym;

c)      uczestnictwa w zebraniach, odczytach, zabawach itp. organizowanych przez Klub;

d)     noszenia odznaki Klubu;

e)      zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu;

f)       korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określanych przez Zarząd Klubu;

g)      korzystania z innych uprawnień na zasadach określanych przez Zarząd.

 

§20

1.    Członek wspierający i honorowy będący osobą fizyczną, z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego, posiada prawa określone w §19 ust.4 pkt. b-g.

2.    Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym                      w statutowych władzach Klubu.

3.    Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się                               z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

4.    Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 21

1.    Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

a)      dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie;

b)      skreślenia z listy członków w przypadkach określonych w punkcie 2 tego paragrafu;

c)      śmierci członka;

d)     rozwiązania Klubu.

2.    Pozbawienie członkostwa przez skreślenie z listy członków Klubu może nastąpić, jeżeli członek:

a)      nie spełnia wymagań statutowych,

b)      w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe,

c)      działa na szkodę Klubu,

d)     członek zawodnik nie bierze udziału w działalności statutowej Klubu przez okres jednego roku lub zalega z płatnością składek przez sześć miesięcy i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.

3.    Uchwałę o skreśleniu z listy członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

 

Rozdział V

Rok Administracyjny

§ 22

1.    Rokiem administracyjnym Klubu jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział VI

Struktura organizacyjna

§23

1. Władzami Klubu są :

a)      Walne Zebranie Członków ,

b)      Zarząd

c)      Komisja Rewizyjna

2.    W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 500 osób, Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 25 członków. Mandat delegata trwa do czasu wyborów.

3.    Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

 

§24

1.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

2.    Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

3.    Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, chyba, że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu tajnym.

4.    Uchwały władz jeżeli status nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§25

1.    W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów,                    wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych e ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.          

 

 

 

Rozdział VII

Walne Zebranie Członków

 

§ 26

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, zawodnicy

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w głosowaniu jawnym.

5. W przypadku nie dojścia do skutku zebrania członków w pierwszym terminie Zarząd zwołuje zebranie członków w drugim terminie w ciągu jednego miesiąca od daty pierwszego zebrania.

6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

       a) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w §24 ust.4.

       b) w drugim terminie – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§27

1.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków- Sprawozdawcze  zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

2.    Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co cztery lata.

3.    Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd :

a)      z własnej inicjatywy;

b)      na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)      na wniosek 1/4 liczby członków Klubu.

4.        Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków, o którym mowa w ust. 1 lub 2
w ciągu 30 dni od upływu terminu, albo nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. b i c Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

5.        Organ zwołujący Walne Zebranie Członków powinien powiadomić na piśmie
o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 7 dni przed tym terminem.

6.        Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§28

1.             Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)      uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu;

b)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;

c)      wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

d)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w wypadku przewidzianym w § 21 ust.3;

e)      uchwalanie statutu i dokonywanie jego zmian;

f)       określanie wysokości składki członkowskiej oraz trybu jej uiszczania;

g)      podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji;

h)      podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku;

i)        rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu, lub takich dla których statut nie ustala właściwości innych władz Klubu.

j)        nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

 

 

Rozdział VIII

Zarząd

 

      §29

1.      Zarząd Klubu składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2.      W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Sekretarz i Skarbnik. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.

3.      Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków, jeśli Walne Zebranie Członków postanowi, że Zarząd będzie reprezentowany przez więcej niż trzy osoby określenie pozostałych funkcji leży w kompetencji Zarządu.

4.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5.      Zasady zwoływania posiedzeń oraz pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez tę władzę.

6.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym Prezesa lub Sekretarza.

7.      W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezes kieruje bieżącą działalnością Klubu. W razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz. Prezes pełni również funkcję pracodawcy w stosunku do zatrudnionych pracowników Klubu.

 

§ 30

1.      Do kompetencji Zarządu należy :

1.      kierowanie działalnością Klubu,

2.      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3.      podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

4.      uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,

5.      składanie sprawozdań z działalności Klubu,

6.      zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,

7.      reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

8.      powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

9.      podejmowania decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego i nieruchomego,

10.  wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,

11.  Zarząd ma prawo nakładania na członków Klubu nadzwyczajnych kar, za naruszenie statutu, przepisów, regulaminu i zarządzeń poprzez:

a)             Upomnienia ustnego

b)             Upomnienia na piśmie

c)             Nagany

d)            Zawieszenia i wykluczenia z Klubu

2.      Od uchwały Zarządu w sprawach objętych tym paragrafem ust. d  przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania, wniesienie odwołania nie ma mocy wstrzymującej.

Rozdział IX

Sekcje

 

§ 31

1.    Każda z sekcji Klubu musi posiadać własnego kierownika i sekretarza oraz urządza własne spotkania.

2.    Na posiedzeniu kierownictwa dotyczące danej sekcji zaprasza Zarząd Klubu, kierowników odnośnych sekcji jako reprezentantów z głosem doradczym.

3.    Sekcje mogą pobierać od swoich członków dodatkowe opłaty na cele sekcji, uchwalone przez zebranie członków sekcji.

4.    Sekcje podlegają regulaminowi uchwalonemu przez zarząd Klubu i mogą być rozwiązane uchwałą.

 

 

 

Rozdział X

Reprezentacja Klubu i zaciąganie zobowiązań

§ 32

1.      Klub reprezentuje na zewnątrz prezes lub upełnomocniony przez niego jeden z członków Zarządu.

2.      Dokumenty prawne, a w szczególności zobowiązania zaciągnięte w imieniu Klubu muszą być zaopatrzone w podpisy prezesa i jednego z pozostałych członków Zarządu oraz pieczątką Klubu.

 

 

Rozdział XI

Komisja Rewizyjna

 

§ 33

1.      Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Klubu powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Klubu.

4.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

5.      Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

§ 34

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy :

1.      kontrolowanie działalności Klubu pod względem celowości, prawidłowości                          i zgodności z obowiązującymi przepisami, postanowieniami statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania ,

2.      prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,

3.      zwołanie Walnego Zebrania Członków  w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,

4.      składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu bądź w stosunku do każdego z członków oddzielnie,

5.      składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 35

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniu Zarządu i jego Prezydium.

2.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.

3.      Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

 

§ 36

1.    W przypadkach określonych w §34 ust.2 Walne Zebranie Członków winno być zwołane                    w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

 

Rozdział XII

Majątek i fundusze

 

§ 37

1.      Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 38

1.      Źródłami powstawania majątku Klubu są:

a)      składki członkowskie,

b)      darowizny, zapisy i spadki

c)   dotacje z organów rządowych i samorządu terytorialnego,

d)     dochody z ruchomości i nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu,

e)   ofiarności publicznej,

f)    wpływy z działalności statutowej

g)      inne źródła.

 

§ 39

1.      Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie prawa i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są dwa podpisy dwóch osób: prezesa i jednego                        z pozostałych członków Zarządu.

 

Rozdział XIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

 

§ 40

1.      Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

 

3.      Jeżeli uchwała o której mowa w ust. 2 nie stanowi inaczej, likwidatorami Klubu są Prezes i Sekretarz Zarządu Klubu.